Zwycięzcy konkursu "Nasza radość i duma"

81 rocznica Armii Krajowej

Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
„Nasza radość i duma” z okazji  81 rocznicy powstania Armii Krajowej

 

 1. Patronat honorowy nad konkursem objął Łódzki Kurator Oświaty. Organizatorzy złożyli wnioski o objęcie patronatem honorowym do: Wiceprezesa Rady Ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof.  Piotra Glińskiego, Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Tobiasza Bocheńskiego Wojewodę Łódzkiego, Pana Dariusza Roguta Dyrektora Łódzkiego Oddziału IPN.
 2. Organizator konkursu:

Fundacja imienia Stanisława Pomian Srzednickiego, Stowarzyszenie „Słowo i muzyka u Jezuitów”

Partnerzy:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa  Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi.

 1. Patronat medialny

 

 1. Główne cele konkursu
 • wsparcie i promocja uzdolnionych muzycznie młodych wykonawców i umożliwienie im prezentacji umiejętności artystycznych na profesjonalnej scenie (koncert finałowy);
 • wsparcie w kształtowaniu tradycji śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych, jako elementu
 • wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
 • przywrócenie w zbiorowej pamięci i popularyzacja polskich  piosenek i pieśni
 • patriotycznych;
 • promocja własnej twórczości poświęconej tematyce Ojczyźnianej;
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
 • upowszechnienie informacji o 81 rocznicy powstania Armii Krajowej.

   

 1. Kategorie
 • Kategoria        I –       szkoła podstawowa klasy      II – V              soliści
 • kategoria         II –      szkoła podstawowa klasy      V – VIII         soliści
 • kategoria         III –     szkoła ponadpodstawowa                             soliści
 • kategoria         IV –     szkoła podstawowa klasy      II – V              zespoły
 • kategoria         V –      szkoła podstawowa klasy V – VIII               zespoły
 • kategoria         VI –     szkoła ponadpodstawowa                             zespoły
 • kategoria         VII –    szkoła podstawowa                                       chóry
 • kategoria         VIII – szkoła ponadpodstawowa                            chóry

 

 1. Etapy

Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej jest dwuetapowy. Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się  9 stycznia 2023 podczas koncertu laureatów na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi.

 

Etap I online

 • warunkiem udziału jest zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie 80AK.pl w terminie do 20.11.2022r
  lub wysłanie emailem na adres: konkurs@srzednicki.org
 • dołączenie do zgłoszenia nagrań trzech utworów w formacie mp3 najlepiej
  o zróżnicowanym charakterze.
 • przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRANIA KONKURSOWEGO:

 

 • Plik mp3 w nazwie musi zawierać tytuł utworu i wykonawcę/ów.
 • Plik nie może być montowany.

 

 

Etap II – przesłuchania finałowe – wykonanie

 

 • lista osób/zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie 80ak.pl w dniu 31 listopada 2022r.
 • uczestnik w trakcie przesłuchań wykonuje dwa utwory trwające w sumie do 7 minut;
 • wykonywane utwory nie muszą być powtórzeniem z etapu pierwszego;
 • utwory mogą być wykonywane z akompaniamentem „na żywo” lub z podkładem muzycznym zawierającym wyłącznie partie instrumentalną;
 • organizator zapewnia na scenie instrument klawiszowy ( pianino cyfrowe) oraz obsługę akustyka.
 • podkłady muzyczne powinny mieć format wav lub mp3
 • rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dniu 9 stycznia 2022 roku. Laureaci są zobowiązani do uczestnictwa w Koncercie Laureatów.

 

 1. JURY

Uczestników konkursu oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora spośród pedagogów, muzyków, aktorów, piosenkarzy, przedstawicieli organizatora, sponsorów.

Jury brało będzie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór repertuaru do wieku i umiejętności,
 • intonację,
 • walory głosowe,
 • własną interpretację utworu,
 • muzykalność, indywidualność artystyczną
 • ogólny wyraz artystyczny

 

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

 1. NAGRODY:
 • każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w każdej kategorii;
 • Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia;
 • Jury ma możliwość przyznania „Grand Prix” Konkursu;
 • Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród;
 • Jury ma możliwość przeniesienia nagród pomiędzy kategoriami;
 • nagrody są przewidziane w formie finansowej i rzeczowej.  

 

9 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży, oraz koszty ubezpieczenia;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań Konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w celach promocyjnych w radiu, telewizji, Internecie  i prasie;
 • Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator;
 • W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator;
 • W przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu konkursu organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i programie konkursu.